Порядок набуття членства в Спілці пасічників

До Вашої уваги пропонується витяг з Статуту Організації по даній темі:

 

3.1. Членами Спілки можуть бути:

– юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи;

– фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом  недієздатними;

– пасічники, що об’єднані у відокремлених підрозділах Спілки в адміністративних районах області, де не зареєстровані громадські організації пасічників як окремі юридичні особи. Порядок утворення та діяльності відокремлених підрозділів Спілки здійснюється згідно положень Закону України «Про громадські об’єднання» та зазначені в розділі 8 цього Статуту;

– підприємства, організації, що виконують вимоги Статуту та беруть активну участь у її діяльності та визнають Статут Спілки;

3.2.Члени Спілки зберігають фінансову і економічну самостійність та права юридичної особи.

3.3. Юридичні особи, що вступили до Спілки незалежно від форми власності та організаційної структури наділяються однаковими правами і обов’язками.

3.4. Пасічники, що є дійсними членами громадських об’єднань засновників Спілки автоматично набувають членства в Спілці і набувають всіх прав та обов’язків, що зазначені в Статуті Спілки.

3.5. На підтвердження членства членам Спілки видається Посвідчення члена Спілки, зразок якого затверджується Правлінням та підписується Головою Правління Спілки.

3.6. Члени Спілки (юридичні особи) приймають участь у діяльності Спілки через своїх уповноважених представників.

3.7. Набуття та припинення членства в Спілці.

3.7.1. Прийом до членів Спілки здійснюється на підставі заяви фізичної особи або на підставі рішення для юридичної особи приватного права;

3.7.2 Рішення про прийом у члени Спілки або про відмову приймаються Правлінням Спілки простою більшістю голосів протягом місяця з дня подання письмової заяви;

3.7.3. Підставами для відмови в прийнятті до Спілки є:

– здійснення заявником дій, що суперечать цілям та завданням Спілки.

– обмеження заявника законом або рішенням суду у правоздатності або дієздатності.

3.7.4.Членство в Спілці продовжується на протязі всього часу існування Спілки, якщо членство не припиняється у відповідності з цим Статутом.

3.7.5. Облік членів Спілки здійснюється Правлінням Спілки.

3.7.6. Членство в Спілці припиняється внаслідок:

– добровільного припинення членства;

– виключення з членів Спілки.

3.7.7. Добровільне припинення членства в Спілці здійснюється шляхом подання письмової заяви до Спілки.

3.7.8 Рішення про припинення членства у Спілці приймаються Правлінням Спілки простою більшістю голосів протягом місяця з дня подання письмової заяви після отримання висновків про відсутність обмежень за наслідками діяльності за попередні звітні періоди.

3.7.9. Виключення з членів Спілки здійснюється у зв’язку з порушенням положень цього Статуту, шляхом прийняття відповідного рішення Правлінням Спілки або Загальними зборами.

3.8.  Права та обов’язки членів Спілки

3.8.1. Члени Спілки мають право:

–  брати участь у визначенні основних напрямків діяльності Спілки;

– обговорювати будь-які питання діяльності Спілки та вносити пропозиції щодо поліпшення її діяльності;

– користуватись усіма видами допомоги, що надає Спілка;

– ініціювати розгляд питань про відкликання осіб обраних до складу статутних органів Спілки в разі порушення ними положень цього Статут та принципів діяльності Спілки;

– звертатись до Спілки за підтримкою своїх прав та інтересів;

  • отримувати звіти про діяльність Спілки, її робочих органів, інформацію про плани, програми діяльності та використання коштів на Загальних зборах чи засіданнях Правління Організації;
  • звертатися до органів управління Спілки з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;