Керівні органи Спілки

Для кращої обізнаності всіх дійсних членів організації з структурою керівних органів та порядком їх діяльності подаємо витяг з Статуту Організації.

 

КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.

4.2. Загальні збори скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Голови Правління Організації. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

4.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більшість членів Організації. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на них членів. Рішення щодо внесення змін та доповнень до статуту та щодо припинення діяльності Організації приймаються не менше як 3/4 присутніх на Загальних зборах членів Організації.

4.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

– затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

– затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

– заслуховування звітів статутних органів Організації;

– прийняття рішення про реорганізацію у формі приєднання до іншого громадського об’єднання такого ж самого статусу чи лiквiдацiю Організації;

– прийняття рішення про утворення відокремлених підрозділів;

– розпорядження коштами та майном Організації;

– призначення ліквідаційної комісії та її голови;

– обрання Голови Правління Організації, Заступника Голови Правління Правління та членів Правління Організації;

– розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;

4.5. Виконавчим органом є  Правління Організації.

4.6. Правління складається з Голови Правління, Заступника Голови Правління та членів Правління Організації.

4.7. Правління Організації здійснює керівництво всією діяльністю Організації.

4.8. Правління Організації обирається Загальними зборами терміном на три роки у кількості, що встановлюється Загальними зборами Організації.

4.9. До компетенції Правління Організації відноситься:

– затвердження планів та програм діяльності, які випливають із завдань Організації;

– проведення роботи по підготовці та скликанню Загальних зборів членів Організації та організації виконання рішень вищого органу Організації;

– забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

– заслуховування до проведення Загальних зборів Організації річних звітів Голови Правління Організації;

– розгляд питання діяльності Організації та винесення щодо них рішення;

– прийняття рішення про прийом у члени Організації;

– прийняття рішення про виключення із членів Організації;

– прийняття рішень про заснування  громадських спілок, укладення угод про співробітництво і взаємодопомогу з іншими громадськими об’єднаннями;

– вирішує iншi питання діяльності Організації, що не віднесені до компетенції вищого органу Організації.

4.10. Чергові засідання Правління Організації скликаються не менш як один раз у півріччя, а позачергові – за iнiцiативою Голови Правління Організації. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Правління. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління присутніх на засіданні.

4.11. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом; про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

4.12. Голова Правління Організації є вищою посадовою особою Організації, яка має право представляти Організацію у відносинах з третіми особами. Голова Правління Організації обирається Загальними зборами Організації строком на три роки. Голова Правління Організації обирається лише з числа членів Організації.

4.13. Голова Правління Організації відповідно до своїх повноважень:

– очолює Правління Організації;

– забезпечує виконання статутних завдань Організації, рішень Загальних зборів і Правління;

–  відкриває рахунки в установах банків після погодження з Правлінням Організації;

– має право підпису фінансових документів після погодження з Правлінням Організації;

– контролює діяльність штатного апарату Правління;

– видає накази і розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма членами Організації;

– виконує інші повноваження, делеговані Загальними зборами Організації.

4.14. У період тимчасової відсутності Голови Правління його функції виконує Заступник голови Правління, який обирається Загальними зборами строком на три роки. За окремим, належним чином оформленим письмовим дорученням Голови Правління, Заступник голови Правління може представляти Організацію у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, державними органами, місцевого самоврядування тощо. Заступник Голови Правління забезпечує виконання рішень, прийнятих керівними органами Організації всіма членами Організації.

4.15. Заступник Голови Правління забезпечує виконання завдань Спілки згідно положень даного Статуту, забезпечує ведення протоколу засідання Правління та зберігання текстів протоколів засідань Правління та Загальних зборів. Заступник голови Правління веде журнали вхідної та вихідної документації, забезпечує зберігання документації Організації.